آدرس:
شریعتی-نرسیده به طالقانی-خیابان حقوقی-پلاک ۴۸- ط دوم-واحد ۴

تماس:

تلفن:۷۷۶۳۲۰۲۷ الی  ۸
۷۷۶۰۶۲۹۷   –۷۷۶۳۲۲۳۷-   ۷۷۶۳۲۲۳۶

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۰۹۹۵۳
فکس :۷۷۶۰۷۴۵۵

سایت: www.salehgashtarya.com