آدرس:
شریعتی-نرسیده به طالقانی-خیابان حقوقی-پلاک ۴۸- ط دوم-واحد ۴

تماس:

تلفن:۷۷۶۳۲۰۲۷ الی  ۸
۷۷۶۰۶۲۹۷   –۷۷۶۳۲۲۳۷-   ۷۷۶۳۲۲۳۶

فکس :۷۷۶۰۷۴۵۵

سایت: www.salehgashtarya.com